HẠ TẦNG CNTT VÀ AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI

Theo đánh giá, hạ tầng CNTT và an toàn, bảo mật thông tin tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.

Hạ tầng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ ứng dụng CNTT. (Ảnh minh họa: ĐH KHCN)

Bộ Nội vụ vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt và công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020.

Việc đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các đơn vị, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động đối với việc ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp.

Việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại 15 đơn vị thuộc Bộ được thực hiện ở 4 nội dung với 17 tiêu chí chính. Trong đó, nội dung đánh giá hạ tầng CNTT và an toàn, bảo mật thông tin bao gồm 3 tiêu chí chính và 20 tiêu chí thành phần.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị gồm 5 tiêu chí chính và 20 tiêu chí thành phần; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm 3 tiêu chí chính, 9 tiêu chí thành phần; Ban hành cơ chế, chính sách và các quy định ứng dụng CNTT sẽ được đánh giá ở 6 tiêu chí chính.

Ngoài ra, Bộ cũng thực hiện đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại 8 đơn vị trực thuộc gồm 6 nội dung đánh giá với 30 tiêu chí. Trong đó, nội dung đánh giá Hạ tầng CNTT và an toàn, bảo mật thông tin: 4 tiêu chí chính, 31 tiêu chí thành phần.

Theo kết quả vừa được công bố, điểm trung bình của các đơn vị thuộc Bộ đạt được là 59,77 điểm (năm 2019 là 63,50 điểm). Trong đó, 5 đơn vị được xếp thứ hạng cao (Nhóm A).Trong khi đó, các đơn vị trực thuộc Bộ đạt điểm trung bình 62.52 điểm, thấp hơn so với năm 2019.

Việc đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT góp phần thay đổi nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong việc ứng dụng CNTT để điều hành, quản lý, giải quyết công việc; nghiên cứu, phổ biến, triển khai, thực hiện các hướng dẫn về CNTT. Năm 2020, các đơn vị đã chú trọng, quan tâm hơn đến việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại Bộ. Giúp các đơn vị có cái nhìn tổng quan về ứng dụng CNTT đồng thời phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong thời gian tới.

Theo đánh giá, hạ tầng CNTT và an toàn, bảo mật thông tin; việc triển khai ứng dụng CNTT; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Ban hành cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, các trang thiết bị CNTT phục vụ trong công việc còn nhiều hạn chế, nhiều đơn vị còn thiếu máy tính, máy in, thiết bị lưu trữ dữ liệu dành cho soạn thảo văn bản mật; một số máy tính cấu hình thấp, không đáp ứng được việc cài đặt phần mềm diệt virus. Tỷ lệ công chức, người lao động thay đổi mật khẩu cho thư điện tử công vụ và tỷ lệ văn bản điện tử đến được gửi vào hòm thư nội bộ đơn vị còn thấp. Một số đơn vị vẫn sử dụng thư điện tử Gmail trong trao đổi công việc.

Tỷ lệ công chức, người lao động kết thúc văn bản trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản của Bộ và tạo lập hồ sơ văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản rất thấp. Một số đơn vị còn nhiệm vụ quá hạn trên phần mềm quản lý việc thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng giao. Một số đơn vị chưa có phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm và trong năm nên việc triển khai, mua sắm trang, thiết bị CNTT, các phần mềm chuyên ngành, quản lý không thực hiện được do không có dự toán về kinh phí…

Căn cứ báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị trong những năm tiếp theo.

D.V

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/ha-tang-cntt-va-an-toan-bao-mat-thong-tin-dap-ung-yeu-cau-moi-273471.html